Monitoringi

Zebrane dane meteorologiczne służą do określenia warunków klimatycznych okolic Stacji im. H. Arctowskiego oraz są wykorzystywane jako tło dla badań geochemicznych, geofizycznych, ekologicznych i biologicznych prowadzonych w oparciu o Stację.

Monitoring ekologiczny prowadzony jest w celu określenia wielkości i kondycji populacji ptaków morskich i ssaków płetwonogich, tzw. gatunków wskaźnikowych zależnych od kryla. Informacja o kondycji gatunków wskaźnikowych daje pośrednią informację o kondycji ekosystemu morskiego. Monitoring prowadzony jest od początku działalności Stacji im. H. Arctowskiego.

Celem monitoringu jest określenie reżimu przepływu cieków położonych na zachodnim brzegu Zatoki Admiralicji oraz określenie ilości materiału transportowanego przez te cieki.

Celem projektu jest analiza dobowych zmian pola elektrycznego Ziemi w skali przestrzennej obejmującej rejon Antarktyki, Arktyki oraz Europy Centralnej. Na podstawie pomiarów pola elektrycznego przy powierzchni Ziemi oraz dodatkowych obserwacji atmosferycznych i jonosferycznych określone zostaną relacje pomiędzy polem elektrycznym a głównymi generatorami Globalnego Obwodu Elektrycznego Ziemi (Global Electric Circuit, GEC).

Celem prac objętych monitoringiem jest szczegółowe poznanie składu chemicznego próbek wód (pobieranych z cieków, jeziorek, wypływów lodowcowych), gleby i przybrzeżnych osadów morskich, pochodzących z obszaru zachodniego wybrzeża Zatoki Admiralicji, a także jego zmienności w czasie oraz poznanie dróg przemieszczania się potencjalnych zanieczyszczeń.

Celem prowadzonego monitoringu jest poznanie zmienności czasowej i przestrzennej charakterystyk ilościowych i jakościowych zawiesiny i substancji rozpuszczonych w wodach morskich oraz w wodach cieków uchodzących do Zatoki Admiralicji z terenu oazy Point Thomas. Analizowany jest także skład granulometryczny i chemiczny osadów morskich i korytowych. Monitorowana była również sezonowa i wieloletnia zmienność struktury jakościowej oraz ilościowej planktonu, na tle zmieniających się warunków hydrogeochemicznych

Celem badań jest określenie specyfiki zachowań turystów odwiedzających Antarktykę oraz pewnych uwarunkowań geograficznych (m.in. kulturowych, społecznych) na tle wielkości ruchu turystycznego. Ponadto prowadzone są obserwacje dotyczące wpływu ruchu turystycznego na środowisko przyrodnicze w okolicach Stacji.

Celem monitoringu jest określenie stężenia zredukowanych form węgla (węgiel organiczny i elementarny) w opadach we wszystkich formach ich występowania (deszcz, śnieg, opad suchy).

Celem monitoringu jest określenie potencjalnego dopływu zanieczyszczeń pochodzących z dalekiego i lokalnego transportu atmosferycznego.

Celem monitoringu jest określenie warunków zasilania i rozkładu przestrzennego chemizmu wody jeziora Imbirowego.

Celem monitoringu jest określenie tempa cielenia Lodowca Lange, który uchodzi bezpośrednio do morza w północnej części Zatoki Admiralicji.