Monitoring glacjologiczny – tempo cielenia lodowców Ekologii, Kraka oraz Lange

Uczestnicy: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Czas realizacji: 2017-…

W 2022 roku odbywały się prace glacjologiczne mające na celu przeprowadzenie pomiarów georadarowych określających miąższość lodu, zebranie danych na temat geometrii lodowców, grubości pokrywy śnieżnej oraz kontrola infrastruktury geodezyjnej stworzonej pod przyszły monitoring lodowców. Wykonano również precyzyjne pomiary zasięgu Lodowców: Sphinx i Baranowskiego (dGPS). Badania georadarowe objęły całą Kopułę Warszawy. W tym celu wyznaczono kilka tymczasowych punktów na kopule. Aby określić prędkość rozchodzenia się fali elektromagnetycznej w lodzie, wykonano pomiar common mid-point. Równocześnie z pomiarami georadarowymi wykonywano obserwacje grubości pokrywy śnieżnej wykorzystując sondę lawinową oraz mierzono geometrię lodowców przy pomocy dGPS. Dodatkowymi pomiarami geometrii objęto Lodowiec Sphinxa (oba jęzory). Nad północnym jęzorem Lodowca Sphinx, wykonano nalot UAV. Otrzymane dane posłużą do stworzenia ortofotomapy oraz wygenerowania numerycznego modelu powierzchni terenu. Do precyzyjnej kalibracji otrzymanych zdjęć wykorzystano GCP (ground control points), które zostały samodzielnie wykonane.

Publikacje:

  • Dziembowski M., Bialik R.J. (2022). The Remotely and Directly Obtained Results of Glaciological Studies on King George Island: A Review. Remote Sensing (2022) 14(12): 2736. (IF=5.349, MEiN=100pkt).
monitoring glacjologiczny

Analiza zebranych danych w połączeniu z analizą danych meteorologicznych pozwala na określenie tempa zmian zasięgu czół lodowców oraz ocenę determinujących to zjawisko czynników.