Monitoring glacjologiczny – tempo cielenia lodowców Ekologii, Kraka oraz Lange

Uczestnicy: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Czas realizacji: 2017-…

Lodowiec Lange (62°7′S 58°30′W) jest lodowcem bardzo intensywnie się cielącym, tzn. ulegającym procesowi, w wyniku którego odłamują się od niego fragmenty lodu. W styczniu 2017 roku zainstalowano na Turni Klekowskiego kamerę poklatkową (Cyclapse Classic – Glacier, Harbortronics) do monitorowania krótko terminowych zmian położenia czoła lodowca oraz zmian objętości tego lodowca w wyniku procesu jego cielenia. Kamera wykonuje zdjęcia czoła lodowca co dwie godziny i jest zasilana przy pomocy akumulatora i panelu słonecznego. Dzięki temu informacje o położeniu i kształcie czoła lodowca są zbierane z dużą częstotliwością, a ich rejestracja jest możliwa przez długi okres czasu. Analiza zebranych danych w połączeniu z analizą danych meteorologicznych pozwoli na określenie tempa zmian czoła lodowca oraz determinujących je czynników.

monitoring glacjologiczny

Kolejne dwie kamery zainstalowano w styczniu 2019 roku przed czołami lodowców Ekologii (62°10’S, 58°28′W) oraz Kraka (62°6’S, 58°17’W). Kamery rejestrują ten sam mechanizm cielenia lodowców, co w przypadku Lodowca Lange. W styczniu 2019 rozpoczęto monitorowanie słodkich wód dostarczanych do zatok postglacjalnych w wyniku cieleń lodowców. Do monitoringu zastosowany został system kamer multispektralnych. Kamera jest zamontowana na bezzałogowym statku powietrznym i sterowana przez operatora. Analiza zebranych danych w połączeniu z analizą danych meteorologicznych pozwala na określenie tempa zmian zasięgu czół lodowców oraz ocenę determinujących to zjawisko czynników. Obserwacje są uzupełnieniem prac prowadzonych w ramach monitoringu morskiego.