Monitoring środowiskowy inwestycji

Uczestnicy: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Czas realizacji: 2022-…

W 2022 monitoring środowiskowy inwestycji obejmował następujące składowe:

I) Wpływ emisji hałasu na populacje Wydrzyka subantarktycznego (Stercorarius 

antarcticus lonnbergi) i Wydrzyka antarktycznego (Stercorarius maccormicki) 

II) Wpływ emisji hałasu na populacje Oceannika żółtopłetwego (Oceanites oceanicus) i Oceannika czarnobrzuchego (Fregetta tropica) 

III) Monitoring poziomu hałasu w jednym punkcie dla każdego wyznaczonego dla danego podetapu obszaru roboczego (placu budowy) w celu zapewnienia, że nie zostanie przekroczony poziom TTS (Temporary Threshold Shift), tj. 93 dB(A), mogący spowodować uraz słuchowy u zwierząt 

IV) Monitoring przemieszczania się zwierząt 

V) Monitoring obecności gatunków nierodzimych związanych z transportem materiałów budowlanych

VI) Monitoring wpływu odwodnienia wykopu na ekosystem mszarnika (pod kątem osuszania) 

VII) Monitoring ilości wytwarzanych odpadów ich segregacji, zabezpieczenia przed przenikaniem do środowiska

VIII) Monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego.