Identyfikacja i oznaczenie poziomów stężeń i translokacji zanieczyszczeń atmosferycznych w zbiornikach wodnych jako wskaźnik możliwości adaptacyjnych Antarktyki

 
Uczestnicy: Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska
Czas realizacji: 2015-…
 
Monitoring prowadzony jest w następujących obszarach:
I. Okolice Polskiej Stacji Antarktycznej
II. Ciek Ornitologów (ang. Ornitologists Creek)
III. Lodowiec Ekologii (ang. Ecology Glacier)
IV. Lodowiec Sphinx (ang. Sphinx Glacier)
V. Lodowiec Baranowskiego (ang. Baranowski Glacier)   


Lokalizacja obszarów badawczych na zachodnim wybrzeżu Zatoki Admiralicji

Monitoring realizowany nieprzerwanie od kilku lat dotyczy chemizmu wód powierzchniowych oraz czynników kształtujących warunki hydrologiczne i chemizm wody na zachodnim wybrzeżu Zatoki Admiralicji. W okolicach Stacji pobrano szereg próbek środowiskowych, które zostaną poddane analizom chemicznym i mikrobiologicznym w Polsce. W terenie wykonano część pomiarów fizykochemicznych (pomiar pH, przewodnictwa elektrolitycznego, temperatury).

Antarktyka jest jednym z najbardziej dziewiczych terenów na świecie, w związku z czym poziomy stężeń związków chemicznych pochodzenia antropogenicznego (np. polichlorowane bifenyle, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, pestycydy, niektóre metale ciężkie m.in. Hg, Cd) są niskie w porównaniu do innych rejonów świata, na których występuje wieloletnia zmarzlina. Z uwagi na fakt, że punkty, w których pobrano próbki środowiskowe znajdują się zarówno na całej długości wybranych cieków na Wyspie Króla Jerzego, a także w Zatoce Admiralicji, dzięki wykonanym pomiarom „in situ” oraz analizom w laboratorium chemicznym, możliwe będzie opracowanie modelu dystrybucji badanych związków
w środowisku wodnym.

W sprawie danych, proszę kontaktować się z: monitoringi.arctowski@ibb.waw.pl.

Publikacje:

  • Potapowicz J., Szopińska M., Szumińska D., Bialik R.J., Polkowska Ż. (2022). Sources and composition of chemical pollution in Maritime Antarctica (King George Island), part 1: Sediment and water analysis for PAH sources evaluation in the vicinity of Arctowski station. Chemosphere (2022) 288 (part 3): 132637. (IF=8.943, MEiN=140 pkt).
  • Szopińska M., Potapowicz J., Jankowska K., Luczkiewicz A., Svahn O., Björklund E., Nannou C., Lambropoulou D., Polkowska Ż. (2022). Pharmaceuticals and other contaminants of emerging concern in Admiralty Bay as a result of untreated wastewater discharge: Status and possible environmental consequences. Science of the Total Environment 835, 155400.

Prace doktorskie

  • Potapowicz J. (2022). Investigation on environmental chemistry changes in the Antarctic Special Management Area (ASMA 1): King George Island, South Shetlands Islands. Promotorzy: Polskowska Ż., Szopińska M. Wydział Chemii, Politechnika Gdańska.

 

Dr Danuta Szumińska z Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczypodczas prac terenowych

Obraz 1 z 4

Dr Danuta Szumińska z Uniwersytetu im. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy podczas prac terenowych, fot. Małgorzata Szopińska