Monitoring oceanograficzny

Monitoring oceanograficzny w Zatoce Admiralicji

Uczestnicy: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Czas realizacji: 2018 – …

W sezonie 2018/2019 uruchomiono monitoring morski, który wykonuje się w celu walidacji wartości mętności wody z wartościami odbicia spektralnego w poszczególnych kanałach spektralnych rejestrowanych przez satelity optyczne (Landsat, Sentinel) oraz prześledzenia zmian parametrów fizykochemicznych w kolumnie wody w bliskim sąsiedztwie lodowców. Parametry takie jak: pomiar ciśnienia, przewodności i temperatury; kalkulacja zasolenia i prędkości dźwięku; pomiar mętności oraz ilości rozpuszczonego tlenu rejestruje się poprzez wykonywanie profili głębokościowych i powierzchniowych z wykorzystanie sondy CTD YSI EXO2. Równocześnie z wykorzystaniem sondy LISST 200X wykonywany jest pomiar koncentracji zawiesiny i jej rozkładu granulometrycznego. Monitoring morski obejmuje również pomiary batymetryczne oraz ocenę intensywności wypływów wód lodowcowych z lodowców uchodzących do morza z wykorzystaniem dwóch nowo zakupionych przepływomierzy ADCP: WorkHorse Sentinel ADCP 600 kHz oraz RiverSurveyor M9 3.0 MHz/1.0 MHz, który posiada wbudowaną echosondę 0.5 MHz. Monitoring morski wykonywany jest w sześciu zatokach przed lodowcami: Dery, Lange, Vieville’a, Kraka, Ekologii oraz Zalewskiego. Wszystkie ww. lodowce zlokalizowane są w Zatoce Admiralicji.

Publikacje:

Monitoring oceanograficzny