Monitoring geochemiczny środowiska antarktycznego oraz zmienność funkcjonalna w obrębie biotycznych elementów środowiska Zatoki Admiralicji w Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego

Uczestnicy: Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Czas realizacji: 2014-2017

Prowadzony monitoring obejmował: pomiary zmian geometrii koryta siedmiu wybranych strumieni, prędkości przepływu oraz pobór próbek wody i osadów korytowych, pobór próbek wody i powierzchniowych osadów morskich oraz zbiór próbek fito- i zooplanktonu.

Próbki wody morskiej i planktonu morskiego zbierane były z trzech punktów Zatoki Admiralicji (centralna część zatoki, wejście do fiordu Ezcurra, zatoka Gulden Cove). Osady powierzchniowe zbierane były z kilku punktów w lagunie Ekologii, w zatoce Półksiężyca oraz w zatoce Herve. Próbki wody słodkiej zbierane były ze strumieni: Ornitologów, Skamieniałego Lasu, Ekologii I, Ekologii II, Czech Creek, Vanishing Creek, Włoska Dolinka.

Miejsca wykonywania pomiarów i poboru próbek ze strumienia oraz miejsca poboru powierzchniowych osadów morskich

Próbki wody morskiej i planktonu zbierane były latem przez trzy kolejne miesiące, (pobór odbywał się raz w miesiącu). Powierzchniowe osady morskie pobierane były dwukrotnie: na początku i pod koniec lata. Próbki wody morskiej do analiz fizykochemicznych pobierane były w profilu pionowym z warstwy powierzchniowej oraz z głębokości 25, 50 i 100 metrów. Kilka dni przed lub po pobraniu próbek morskich pobierane były próbki wody i osadów korytowych z cieków uchodzących do Zatoki Admiralicji. Równolegle wykonywane były pomiary morfometrii koryta oraz pomiar natężenia przepływu wody w ciekach.

Miejsce poboru próbek wody morskiej i próbek planktonu morskiego

Część zebranych próbek wody była sączona bezpośrednio w laboratorium Stacji, pozostałe zebrane próbki wody i osadów były mrożone (-20°C) lub odpowiednio konserwowane i transportowane do Polski, gdzie poddano je analizom w laboratoriach Zakładu Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego oraz Zakładu Geologii Morza Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

W pobranych próbkach wody słodkiej i morskiej mierzono podstawowe parametry fizyczno-chemiczne wód (T, S, przewodnictwo, pH). W próbkach wody pobranych do analiz laboratoryjnych w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego określone zostały: koncentracja zawiesiny i jej skład chemiczny (C, N, P, chl-a, wybrane metale i TZO), substancje biogeniczne (N, P, Si) i warunki tlenowe. Próbki osadów korytowych i morskich analizowane były pod kątem określenia: składu chemicznego osadów (C, N, P, chl-a, wybrane metale i TZO) i cech litologicznych osadów.

Zebrane dane i wykonane analizy pozwolą określić sezonową zmienność dopływu wód z cieków, ilość i jakość materiału rozpuszczonego, zawieszonego i wleczonego transportowanego wraz z wodami słodkimi do Zatoki Admiralicji. W środowisku morskim analizowane będą czynniki determinujące rozpraszanie zawiesiny w toni wodnej i mechanizm jej sedymentacji. Określone zostaną także: źródło materiału osadowego, podatność osadów powierzchniowych na redepozycję. Zebrane w ramach monitoringu biologicznego dane posłużą do analizy jakościowej i ilościowej fito- i zooplanktonu, a także do analizy struktury populacji dominujących składowych zooplanktonu, w tym Copepoda, kryla, planktonu galaretowatego – Siphonophora, Salpae, Appendicularia.

W sprawie danych, proszę kontaktować się z: monitoringi.arctowski@ibb.waw.pl

Publikacje:

Szymczak E., 2017, Particle Size Characteristics of Fluvial Suspended Sediment in Proglacial Streams, King George Island, South Shetland Island, IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 95(2017) 022015 https://doi.org/10.1088/1755-1315/95/2/022015

Wystąpienia konferencyjne:

Szymczak E., 2017, The particle size characteristics of fluvial suspended sediment in proglacial streams, King George Island, South Shetlands Island, World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, Prague, 11-15 September 2017, poster (Book of abstracts https://www.mess-earth.org/files/WMESS2017_Book.pdf)

Prace magisterskie

  • Gagat Anna, 2016, Charakterystyka rumowiska rzecznego wybranych cieków uchodzących do Zatoki Admiralicji ze szczególnym uwzględnieniem frakcji transportowanych w zawiesinie i ich rozprzestrzenianiem w wodach zatoki, Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe, Antarktyka (w oparciu o wyniki monitoringu 2014/2015), Uniwersytet Gdański, Instytutu Oceanografii, Zakład Geologii Morza (promotor: dr Ewa Szymczak)
  • Krzyżanowska Monika, 2017, Charakterystyka rumowiska rzecznego w wybranych ciekach uchodzących do Zatoki Admiralicji (sezon 2015/2016 i 2016/17), Uniwersytet Gdański, Instytutu Oceanografii, Zakład Geologii Morza (promotor: dr Ewa Szymczak)

 

Pobór próbek wody ze Strumienia Ornitologów | Hydrological measurements

Obraz 1 z 1

Pobór próbek wody ze Strumienia Ornitologów, fot. Dagmara Bożek-Andryszczak